Thể bị động (passive voice) 

THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) Trong bài học này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách dùng, công thức của thể bị động và nhận biết nội động từ, ngoại động từ nhé! 1. Công thức: BE + P2 2. Cách dùng: Khi chúng ta muốn nhấn mạnh vào hành... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, November 27, 2018 12:03:00 PM

Mệnh đề quan hệ (relative clauses) 

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RELATIVE CLAUSES Trong bài học này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách dùng mệnh đề quan hệ, phân biệt sự khác nhau giữa mệnh đề xác định và mệnh đề không xác định, xác định mệnh đề quan hệ chủ ngữ và tân ngữ, nhận biết cách dùng... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, November 27, 2018 12:02:00 PM

Câu điều kiện (conditionals) 

CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONALS) Trong bài học này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách dùng các loại câu điều kiện khác nhau và nhận biết một số cụm từ đặc biệt được dùng cho câu điều kiện nhé! 1. Cách dùng câu điều kiện Loại... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, November 27, 2018 12:01:00 PM

Liên từ Conjunctions 

LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) Trong bài học này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các loại liên từ khác nhau và nhận biết các dùng các loại liên từ nhé! Liên từ kết hợp FAN BOYS = For And Nor But Or Yet So * Chức năng của liên từ kết... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, November 27, 2018 11:37:00 AM

Đại từ (Pronoun) 

Đại từ (Pronoun) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của đại từ, các loại đại từ khác nhau, vị trí, chức năng và cách dùng của những loại đại từ đó nhé! 1. Đại từ và các loại đại từ Đại từ là những từ có thể thay thế... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, July 3, 2018 3:41:00 PM

Tính từ và trạng từ (Adjectives and Adverbs) 

Tính từ và trạng từ (Adjectives and Adverbs) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa, vị trí, hình thức của tính từ và trạng từ; sự khác biệt về cách sử dụng của tính từ, trạng từ; thứ tự sắp xếp nhiều tính từ trước danh từ hoặc... xem chi tiết
 
Posted by Admin Friday, June 29, 2018 9:57:00 AM

Giới từ - Prepositions 

Giới từ chỉ thời gian, địa điểm, phương hướng (Prepositions of time, place, direction) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các giới từ chính chỉ thời gian, chỉ hướng địa điểm vị trí và chỉ phương hướng nhé! 1. Giới từ chỉ thời ... xem chi tiết
 
Posted by Admin Wednesday, June 27, 2018 6:01:00 PM

Mạo từ - Article 

Mạo từ (Article) Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng, vị trí, hình thức của mạo từ; sự khác biệt trong cách dùng của ba loại mạo từ a, an, the và những trường hợp không dùng tới mạo từ trước danh từ nhé! Mạo từ có 2... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, June 26, 2018 5:11:00 PM

Danh từ - Nouns 

Danh từ - nouns Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu thế nào là danh từ, phân loại danh từ, tìm hiểu về các chức năng của danh từ cũng như các từ chỉ số lượng đi kèm với danh từ nhé! 1. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được a. ... xem chi tiết
 
Posted by Admin Monday, June 25, 2018 4:20:00 PM

Thì tương lai gần - Near future tense 

Thì tương lai gần - Near future tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức của thì tương lai gần và phân biệt thì tương lai đơn với thì tương lai gần ‘‘be going to’’ nhé! 1. Cách dùng thì tương lai gần (near... xem chi tiết
 
Posted by Admin Friday, June 22, 2018 3:56:00 PM

Thì tương lai đơn - Simple future tense 

Thì tương lai đơn - Simple future tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn nhé! 1. Cách dùng thì tương lai đơn (Simple future tense) - Diễn đạt một quyết định... xem chi tiết
 
Posted by Admin Wednesday, June 20, 2018 3:58:00 PM

Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect Tense 

Thì hiện tại hoàn thành - Present perfect tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành; phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn nhé! 1. Cách dùng thì... xem chi tiết
 
Posted by Admin Monday, June 18, 2018 4:19:00 PM

Quá khứ tiếp diễn - Past continuous tense 

Quá khứ tiếp diễn - Past continuous tense Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và những lỗi thường gặp của thì quá khứ tiếp diễn nhé! 1. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) - Diễn tả... xem chi tiết
 
Posted by Admin Friday, June 15, 2018 4:04:00 PM

Thì quá khứ đơn - Past simple tense 

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn nhé! 1. Cách dùng thì quá khứ đơn (Past simple tense) - Diễn tả một hành động đã xảy ra và... xem chi tiết
 
Posted by Admin Thursday, June 14, 2018 10:09:00 AM

Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous Tense 

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense) Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn nhé! 1. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn... xem chi tiết
 
Posted by Admin Tuesday, June 12, 2018 4:14:00 PM

Thì hiện tại đơn - Present simple 

Thì hiện tại đơn (Present simple tense) Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng thì hiện tại đơn, công thức và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn nhé! 1. Cách sử dụng thì hiện tại đơn (Present simple tense) - Diễn tả ... xem chi tiết
 
Monday, June 11, 2018 10:58:00 AM