Đề thi viết luận Vstep writing essay Topic Job hopping or changing tại Đại học Ngoại ngữ QGHN

Ngày 17 tháng 12 năm 2022, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội có thi viết luận Vstep writing essay với chủ đề về thực trạng ngày nay mọi người hay thay đổi công việc. Đề thi Vstep writing này cũng có thể được thi tại các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi Vstep. Trong bài viết này, Anh ngữ Vivian sẽ phân tích bài viết, đưa ra cho bạn một dàn ý chi tiết.
Topic: Job hopping is popular among young people. Some prefer to do the same job for the same company, whereas others prefer to change jobs frequently because of health issues, salary, job promotion. What are the advantages and disadvantages of changing jobs?

Outline – Dàn ý chi tiết cho đề bài Job hopping or changing jobs

I. Introduction
Definition of job hopping and prevalence among young people
Reasons for changing jobs (salary, promotion, health issues, personal preference)
II. Advantages of changing jobs
Higher job satisfaction
Potential for higher salary and better benefits
Exposure to different industries, work environments, and cultures
III. Disadvantages of changing jobs
Negative impact on resume and perceived commitment to a job or company
Disruption of personal and professional relationships
IV. Conclusion
Need to carefully consider all factors before deciding to change jobs
Importance of considering potential impact on resume and relationships

Vstep writing sample essay – Job hopping or changing jobs

Job hopping, or changing jobs frequently, has become increasingly popular among young people for various reasons. Some people may change jobs for better salary or job promotion opportunities, while others may do so due to health issues or personal preferences. This essay will discuss both benefits and drawbacks of changing jobs.
Nhảy việc, hay thay đổi công việc thường xuyên ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ vì nhiều lý do. Một số người có thể thay đổi công việc để có mức lương cao hơn hoặc cơ hội thăng tiến trong công việc, trong khi những người khác có thể làm như vậy vì vấn đề sức khỏe hoặc sở thích cá nhân. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về cả lợi ích và hạn chế của việc thay đổi công việc.
There are several advantages to changing jobs. First of all, job hoppers can have higher job satisfaction when getting a new job. The reason for this could be they are not satisfied with the incentives of their previous company. Another benefit is that it can also lead to higher salaries and better benefits as people may be able to negotiate for better terms in a new job. Finally, changing jobs can expose people to different industries, work environments, and cultures, which can broaden their horizons and increase their skills and knowledge.
Có một số lợi thế để thay đổi công việc. Trước hết, người nhảy việc có thể có mức độ hài lòng công việc cao hơn khi nhận công việc mới. Lý do cho điều này có thể là họ không hài lòng với các ưu đãi của công ty trước đây. Một lợi ích khác là nó cũng có thể dẫn đến mức lương cao hơn và phúc lợi tốt hơn vì mọi người có thể thương lượng để có được những điều khoản tốt hơn trong công việc mới. Cuối cùng, thay đổi công việc có thể đưa mọi người đến với các ngành công nghiệp, môi trường làm việc và văn hóa khác nhau, điều này có thể mở rộng tầm nhìn và nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức của họ.
However, there are also disadvantages to changing jobs frequently. One disadvantage is that it can affect people’s resume and make it appear as if they are not committed to a job or company. This can make it harder for them to find a job in the future, as potential employers may view job hoppers as being unreliable or uncommitted. Additionally, changing jobs frequently can also disrupt people’s personal and professional relationships, as they may have to say goodbye to colleagues and friends that they have built connections with.
Tuy nhiên, cũng có những bất lợi khi thay đổi công việc thường xuyên. Một nhược điểm là nó có thể ảnh hưởng đến hồ sơ xin việc của mọi người và làm cho nó có vẻ như họ không gắn kết với công việc hoặc công ty. Điều này có thể khiến họ khó tìm được việc làm hơn trong tương lai, vì các nhà tuyển dụng tiềm năng có thể coi những người nhảy việc là không đáng tin cậy hoặc không gắn kết. Ngoài ra, việc thay đổi công việc thường xuyên cũng có thể làm gián đoạn các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của mọi người, vì họ có thể phải nói lời tạm biệt với đồng nghiệp và bạn bè mà họ đã xây dựng mối quan hệ.
In conclusion, there are both advantages and disadvantages to changing jobs. It is important to carefully consider all of the factors before making a decision. People need to consider the potential impact on their resume and relationships before deciding to change their jobs.
Tóm lại, có cả ưu điểm và nhược điểm khi thay đổi công việc. Điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận tất cả các yếu tố trước khi đưa ra quyết định. Mọi người cần xem xét tác động có thể xảy ra với hồ sơ xin việc của mình cũng như các mối quan hệ của họ trước khi quyết định thay đổi công việc.
Để được chữa bài viết Vstep writing chi tiết và nâng cao band điểm thi viết của mình, tham khảo Lớp luyện thi Vstep với đội ngũ giảng viên giỏi của Vivian nhé – Lớp luyện thi Vstep cam kết hỗ trợ học viên tới khi thi đạt chứng chỉ Vstep B1, B2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *