Học phát âm phụ âm /θ/ & /ð/

Học phát âm phụ âm /θ/ & /ð/

1. Cách phát âm phụ âm /θ/ & /ð/

/θ/: Đầu lưỡi đặt vào giữa răng cửa trên và răng cửa dưới. Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên. Khi phát âm, dây thanh không rung.

/ð/: Đầu lưỡi đặt vào giữa răng cửa trên và răng cửa dưới. Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên. Khi phát âm, dây thanh rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /θ/ & /ð/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /θ/ & /ð/

Voiced/Voiceless

Spelling

Examples

Frequency

voiceless

th

think, three

often

voiceless

voiced consonant + th

month, seventh, width

often

voiced

ther/the

brother, other, breathe

often

voiced

th

those, these

often

 

3. Thực hành phát âm phụ âm /θ/ & /ð/

a. Luyện nói các từ sau

think

three

ethical

both

earth

path

/θɪŋk/

/θriː/

/ˈeθɪkəl/

/bəʊθ/

/ɜːθ/

/pɑːθ/

 

they

the

weather

other

soothe

breathe

/ðeɪ/

/ðiː/, /ðə/

/ˈweðər/

/ˈʌðər/

/suːð/

/briːð/

 

b. Luyện nói các câu sau

1. Though my mother and her three   brothers   think   they're  healthy, they're not.

      /ðəʊ/       /ˈmʌðər/              /θriː/  /ˈbrʌðərz/ /θɪŋk//ðeɪ/     /ˈhelθi/   /ðeɪ/     

2.  I thought   the   weather on Thursday was thoroughly threatening.

        /θɔːt/     /ðə/  /ˈweðər/      /ˈθɜːzdeɪ/          /ˈθʌrəli/     /ˈθretənɪŋ/

Posted by Admin Friday, May 4, 2018 3:57:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.