Học phát âm phụ âm /h/

Học phát âm phụ âm /h/

1. Cách phát âm phụ âm /h/

- Lưỡi không chạm vào ngạc trên của miệng. Nhanh chóng đẩy thật nhiều luồng hơi ra ngoài. Khi phát âm, dây thanh không rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /h/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /h/

Spelling

Examples

Frequency

h

hello, forehead

often

wh

who

sometimes

 

3. Thực hành phát âm phụ âm /h/

a. Luyện nói các từ sau

help

home

behave

whole

perhaps

unhealthy

/help/

/həʊm/

/bɪˈheɪv/

/həʊl/

/pəˈhæps/

/ʌnˈhelθi/

 

b. Luyện nói các câu sau

1. He  hopes Henry's healthy and happy now.

  /hiː/  /həʊps/            /ˈhelθi/        /ˈhæpi/

2. Who can help me with my hard   homework?

   /huː/        /help/                   /hɑːd/ /ˈhəʊmˌwɜːk/

3. I hate to admit it, but I ate half of the ham, and the whole pot of houmous.

      /heɪt/                                    /hɑːf/    /hæm             /həʊl/            /ˈhʊməs/

Posted by Admin Saturday, May 5, 2018 3:23:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.