Học phát âm phụ âm /l/ phần 1

Học phát âm phụ âm /l/ phần 1

1. Cách phát âm phụ âm /l/

- Đầu lưỡi uốn cong chạm vào ngạc trên, ngay sau răng cửa. Luồng hơi đi xung quanh mặt lưỡi. Khi phát âm, dây thanh rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /l/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /l/

Spelling

Examples

Frequency

l before a vowel

look, talent

often

ll before a vowel

caller, tallest

often

3. Thực hành phát âm phụ âm /l/

a. Luyện nói các từ sau

listen

look

lemon

along

unless

follow

lily

lock

/ˈlɪsən/

/lʊk/

/ˈlemən/

/əˈlɒŋ/

/ənˈles/

/ˈfɒləʊ/

/ˈlɪli/

/lɒk/

 

b. Luyện nói các câu sau

1. The lonely   lady has finally    fallen in love.

         /ˈləʊnli/ /ˈleɪdi/  /ˈfaɪnəli/  /ˈfɔːlən/ /lʌv/

2. All of the lemon trees are full of lots of fruit.

   /ɔːl/         /ˈlemən/            /fʊl/     /lɒts/

3. If you're looking for the club, take the last road on the left.

                  /ˈlʊkɪŋ/              /klʌb/          /lɑːst/                /left/

Posted by Admin Saturday, May 5, 2018 3:16:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.