Học phát âm phụ âm /l/ phần 2

Học phát âm phụ âm /l/ phần 2

1. Cách phát âm phụ âm /l/

- Đầu lưỡi uốn cong chạm vào ngạc trên, ngay sau răng cửa. Luồng hơi đi xung quanh mặt lưỡi. Khi phát âm, dây thanh rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /l/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /l/

Spelling

Examples

Frequency

l before a consonant

child, help

often

ll at end of a word

will, all

often

l as final sound in word

single, angle

often

 

3. Thực hành phát âm phụ âm /l/

a. Luyện nói các từ sau

belt

film

shells

will

rule

file

always

/belt/

/fɪlm/

/ʃels/

/wɪl/

/ruːl/

/faɪl/

/ˈɔːlweɪz/

 

b. Luyện nói các câu sau

1. I'll  call them on my mobile when the film ends.

  /aɪl/ /kɔːl/                    /ˈməʊbaɪl/            /fɪlm/

2. All the children in the school felt that his rules were awful.

   /ɔːl/     /ˈʧɪldrən/          /skuːl/ /felt/              /ruːlz/         /ˈɔːfʊl/

3. The real    result of the poll was a total    fail.

          /rɪəl/ /rɪˈzʌlt/       /pəʊl/          /ˈtəʊtl/ /feɪl/

Posted by Admin Saturday, May 5, 2018 3:20:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.