Học phát âm phụ âm /w/

Học phát âm phụ âm /w/

1. Cách phát âm phụ âm /w/

- Môi mở tròn, hơi hướng ra ngoài, giống như khi phát âm /u:/. Ngay sau đó, từ từ hạ hàm dưới xuống và phát âm /ə/. Lưỡi có cảm giác rung khi phát âm. Khi phát âm, dây thanh rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /w/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /w/

Spelling

Examples

Frequency

w

want, will, fewer

often

wh

what, why, when

often

o

once, one

rarely

qu (+/k/)

quite, queen

sometimes

 

3. Thực hành phát âm phụ âm /w/

a. Luyện nói các từ sau

where

why

wonder

quit

queen

quiet

/weə/

/waɪ/

/ˈwʌndə/

/kwɪt/

/kwiːn/

/ˈkwaɪət/

 

which

want

wish

quiz

quite

quote

/wɪʧ/

/wɒnt/

/wɪʃ/

/kwɪz/

/kwaɪt/

/kwəʊt/

 

b. Luyện nói các câu sau

1. I wonder  why they were   walking so quickly.

   /ˈwʌndə/   /waɪ/        /wɜːr/  /ˈwɔːkɪŋ/    /ˈkwɪkli/

2. We   washed the clothes we    were   wearing this week   with   warm   water.

    /wiː/ /wɒʃt/                        /wiː/ /wɜːr/  /ˈweərɪŋ/       /wiːk/  /wɪð/ /wɔːm/ /ˈwɔːtər/

3. We   wanted some peace and quiet so we   quit our jobs, stopped working and travelled

   /wiː/ /ˈwɒntɪd/                       /ˈkwaɪət/ /wiː/ /kwɪt/                             /ˈwɜːkɪŋ/

the world.

     /wɜːld/

Posted by Admin Saturday, May 5, 2018 3:32:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.