Học phát âm nguyên âm /ʊ/ ngắn

1. Cách phát âm nguyên âm /ʊ/ ngắn

– Môi mở khá tròn, hướng ra ngoài. Mặt lưỡi đưa khá sâu vào trong khoang miệng. Phía cuống lưỡi cong, đưa lên cao gần ngạc trên. Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi từ phía trong miệng ra tự do không bị cản.

Video hướng dẫn cách phát âm nguyên âm /ʊ/ ngắn

2. Cách viết chính tả của nguyên âm /ʊ/ ngắn

Spelling Examples
u put, pull, butcher
oo foot, stood
ou could, would, should
o wolf

3. Thực hành phát âm nguyên âm /ʊ/ ngắn

a. Luyện nói các từ sau

full pudding pushed sugar good book
/fʊl/ /ˈpʊdɪŋ/ /pʊʃt/ /ˈʃʊɡər/ /ɡʊd/ /bʊk/

wolf hooded could footstep cushion would
/wʊlf/ /ˈhʊdɪd/ /kʊd/ /ˈfʊtstep/ /ˈkʊʃən/ /wʊd/

b. Luyện nói các câu sau

  1. Thissugary   pudding is full of goodness.

/ˈʃʊɡəri/   /ˈpʊdɪŋ/    /fʊl/     /ˈɡʊdnəs/

  1. Wouldn’tit be better if you looked for new wool socks?

/ˈwʊdənt/                            /lʊkt/                 /wʊl/

  1. Putthe book on the shelf by all the other cookbooks.

/pʊt/       /bʊk/                                            /ˈkʊkbʊks/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *