Học phát âm nguyên âm / ɑː / dài

1. Cách phát âm nguyên âm / ɑː / dài

– Môi mở thật rộng, hàm dưới đưa xuống một chút. Mặt lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng. Phía cuống lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới. Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi từ phía trong miệng ra tự do không bị cản, có thể kéo dài.

Video hướng dẫn cách phát âm nguyên âm / ɑː / dài

2. Cách viết chính tả của nguyên âm / ɑː / dài

Spelling Examples
a + th, f, s, n path, staff, photograph, class, dance
ar start, market
ear heart, hearth
au laughter, auntie
al balm

3. Thực hành phát âm nguyên âm / ɑː / dài

  1. Luyện nói các từ sau
last car after path palm can’t dancer rather
/lɑːst/ /kɑːr/ /ˈɑːftər/ /pɑːθ/ /pɑːm/ /kɑːnt/ /ˈdɑːnsər/ /ˈrɑːðər/

past bar start part aunt calm heart casting
/pɑːst/ /bɑːr/ /stɑːt/ /pɑːt/ /ɑːnt/ /kɑːm/ /hɑːt/ /ˈkɑːstɪŋ/

b. Luyện nói các câu sau

  1. Shestarted  laughing at her aunt’s     party     dancing.

/ˈstɑːtɪd/  /ˈlɑːfɪŋ/             /ɑːnts/   /ˈpɑː.ti/  /ˈdɑːnsɪŋ/

  1. Thelarge   palm trees swayed in the afternoon breeze.

/lɑːdʒ/  /pɑːm/                            /ˌɑːftəˈnuːn/

  1. Thebarwas very smart looking and a charming place for a glass of wine after a

/bɑːr/            /smɑːt/                     /ˈʧɑːmɪŋ/                    /ɡlɑːs/           /ˈɑːftər/

hard day’s work.

/hɑːd/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *