Học phát âm nguyên âm đôi /əʊ/

1. Cách phát âm nguyên âm đôi /əʊ/

– Đầu tiên phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

Video hướng dẫn cách phát âm của nguyên âm đôi /əʊ/

2. Cách viết chính tả của nguyên âm đôi /əʊ/

Spelling Examples
o no, both, note, rope, explode, bolt, over
oa coat, oak
ou soul, shoulder
ow know, bowl
ough though

3. Thực hành phát âm nguyên âm đôi /əʊ/

a. Luyện nói các từ sau

code home ozone boat float boulder colder
/kəʊd/ /həʊm/ /ˈəʊzəʊn/ /bəʊt/ /fləʊt/ /ˈbəʊldər/ /kəʊld/

toe glow dough moat flown only erosion
/təʊ/ /ɡləʊ/ /dəʊ/ /məʊt/ /fləʊn/ /ˈəʊnli/ /ɪˈrəʊʒən/

b. Luyện nói các câu sau

  1. The mould was growing all over the damp stones in the garden of her coastal      home.

/məʊld/     /ˈɡrəʊɪŋ/        /ˈəʊvər/           /stəʊnz/                           /ˈkəʊ.stəl/  /həʊm/

  1. It was snowing    over the rolling hills close to Toby’s     home.

/ˈsnəʊɪŋ/   /ˈəʊvər/   /ˈrəʊlɪŋ/         /kləʊz/    /ˈtəʊbiz/  /həʊm/

  1. Although summer was nearly over,   Sophie was hoping her roses would keep growing.

/ɔːlˈðəʊ/                                /ˈəʊvə/  /ˈsəʊfi/       /ˈhəʊpɪŋ/     /ˈrəʊzɪz/                 /ˈgrəʊɪŋ/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *