Học phát âm nguyên âm đôi /ʊə/

1. Cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/ 

– Mở tròn môi, nâng cao cuống lưỡi, phát âm âm /ʊ/ dài hơn một chút, sau đó nâng lưỡi lên trên và ra phía sau tạo nên âm /ə/, âm /ə/ phát âm nhanh và ngắn.

Video hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/

2. Cách viết chính tả của nguyên âm đôi /ʊə/

Spelling Examples
ur pure, mature, tour
oor poor, moor

3. Thực hành phát âm nguyên âm đôi /ʊə/

a.Luyện nói các từ sau

sure purely secure furious obscure
/ʃʊə/ /ˈpjʊəli/ /sɪˈkjʊər/ /ˈfjʊəriəs/ /əbˈskjʊər/

moor touring mature during cure
/mʊər/ /ˈtʊərɪŋ/ /məˈtjʊər/ /ˈdjʊərɪŋ/ /kjʊər/

b. Luyện nói các câu sau

  1. Thosepoorpeople having to go on a tour of the moor in this weather.

             /pʊə/                                           /tʊər/       /mʊər/

  1. Muriel wasfuriousabout the lapse in her personal security.

                        /ˈfjʊəriəs/                                         /sɪˈkjʊərəti/

  1. She wascuriousabout the maturity of the teenage security guard.

                   /ˈkjʊəriəs/           /məˈtʃʊərəti/                 /sɪˈkjʊərəti/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *