Học phát âm nguyên âm đôi /eə/

1. Cách phát âm nguyên âm đôi /eə/

– Hai khóe miệng hơi kéo sang hai bên, lưỡi đặt ở độ cao trung bình để phát âm âm /e/, sau đó, thu hai khóe miệng lại, lưỡi hơi kéo về phía sau để phát âm âm /ə/.

Video hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /eə/

2. Cách viết chính tả của nguyên âm đôi /eə/

Spelling Examples
ear bear
ar share
air fair
ay mayor
ere there
eir their

3. Thực hành phát âm nguyên âm đôi /eə/

a. Luyện nói các từ sau

pear wear swearing pairing fairy dairy vary
/peər/ /weər/ /ˈsweərɪŋ/ /ˈpeərɪŋ/ /ˈfeəri/ /ˈdeəri/ /ˈveəri/

staring bare prayer caring compare precarious flair
/steər/ /beər/ /preər/ /ˈkeərɪŋ/ /kəmˈpeər/ /prɪˈkeəriəs/ /fleər/

b.Luyện nói các câu sau

  1. See that townsquareover thereThere’s a great hairdresser just by the stairs.

                        /skweər/        /ðeə/   /ðeəz/                /ˈheəˌdrɛsə/                 /steəz/

  1. Thisareais known for its dairy      fare.

          /ˈeərɪə/                       /ˈdeəri/    /feə/

  1. Mary hasvarious     pairs of shoes, and still she swears she has nothing to wear!

                    /ˈveərɪəs/   /peəz/                                  /sweəz/                             /weə/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *