Học phát âm nguyên âm đôi /ei/

1. Cách phát âm nguyên âm đôi /ei/

– Hơi kéo dài từ âm /e/ dần dần chuyển đến và kết thúc tại âm /ɪ/. Âm /ɪ/ phát âm rất ngắn và nhanh.

Video hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /ei/

2. Cách viết chính tả của nguyên âm đôi /ei/

Spelling Examples
a ace, name, cage, hate
ay play, stayed
ea great
ai faith, wait
ei eight, reindeer
ey they, grey

3. Thực hành phát âm nguyên âm đôi /ei/

a. Luyện nói các từ sau

hay Sunday spade late Spain cake faithful
/heɪ/ /ˈsʌndeɪ/ /speɪd/ /leɪt/ /speɪn/ /keɪk/ /ˈfeɪθfəl/

age waiter eighty mane lazy amazing straight
/eɪdʒ/ /ˈweɪtər/ /ˈeɪti/ /meɪn/ /ˈleɪzi/ /əˈmeɪzɪŋ/ /streɪt/

b. Luyện nói các câu sau

  1. Thestayat the lake hotel involved some great    nature walks and lazy  days under grey

/steɪ/           /leɪk/                                /greɪt/ /ˈneɪʧə/                /ˈleɪzi/ /deɪz/       /greɪ/

April skies.

/ˈeɪprəl/

  1. They stayed out playing in the garden till late, In spite of the summer rain.

/ðeɪ/  /steɪd/       /ˈpleɪɪŋ/                              /leɪt/                                     /reɪn/

  1. Theyate plates of bacon sandwiches, followed by cake with raisins and maple syrup

/ðeɪ/      /pleɪts/    /ˈbeɪkən/                                      /keɪk/       /ˈreɪznz/         /ˈmeɪpl/

pancakes.

/ˈpænkeɪks/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *