Học phát âm phụ âm /p/ & /b/

1. Cách phát âm phụ âm /p/ & /b/

/p/: Khi bắt đầu, hai môi mím lại thật chặt, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng. Ngay sau đó, hai môi mở ra thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài. Khi phát âm, dây thanh không rung.

/b/: Khi bắt đầu, hai môi mím lại thật chặt, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng. Ngay sau đó, hai môi mở ra thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài. Khi phát âm, dây thanh rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /p/ & /b/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /p/ & /b/

Voiced/voiceless Spelling Examples Frequency
voiceless p pen, cup, open often
voiceless pp apple, appear often
voiced b be, able, stumble, cab often
voiced bb stubble often

3. Thực hành phát âm phụ âm /p/ & /b/

a. Luyện nói các từ sau

pen price carpet open appear cup stop
/pen/ /praɪs/ /ˈkɑːpɪt/ /ˈəʊpən/ /əˈpɪər/ /kʌp/ /stɒp/

birthday boss able above tub tube
/ˈbɜːθdeɪ/ /bɒs/ /ˈeɪbəl/ /əˈbʌv/ /tʌb/ /tʃuːb/

b. Luyện nói các câu sau

  1. Please press   play,   pause and   stop on the   tape.

    /pliːz/    /pres/ /pleɪ/    /pɔːz/         /stɒp/           /teɪp/

  1. Both boys   bought   big   bunches of   bananas.

   /bəʊθ/  /bɔɪ/    /bɔːt/    /bɪɡ/  /bʌntʃiz/    /bəˈnænəz/

  1. Theperfect place to spend your birthday is on the beach with your best   pals.

         /ˈpɜːfekt/  /pleɪs/   /spend/       /ˈbɜːθdeɪ/                /biːtʃ/              /best/  /pælz/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *