Học phát âm phụ âm /t/ & /d/

1.  Cách phát âm phụ âm /t/ & /d/

/t/: Khi bắt đầu, lưỡi chạm vào mặt trong của răng trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng. Ngay sau đó, lưỡi hạ xuống thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài. Khi phát âm, dây thanh không rung.

/d/: Khi bắt đầu, lưỡi chạm vào mặt trong của răng trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng. Ngay sau đó, lưỡi hạ xuống thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài. Khi phát âm, dây thanh không rung.

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /t/ & /d/

2. Cách viết chính tả của phụ âm /t/ & /d/

Voiced/voiceless Spelling Examples Frequency
voiceless t top, atom, sat often
voiceless tt butter often
voiceless th Thomas, Thailand, thyme thyme rarely, just in names/places
voiced d do, meadow, brand often
voiced dd ladder often

 

3. Thực hành phát âm phụ âm /t/ & /d/

a. Luyện nói các từ sau

time train artist attain bottom heart late
/taɪm/ /treɪn/ /ˈɑːtɪst/ /əˈteɪn/ /ˈbɒtəm/ /hɑːt/ /leɪt/

dog drive rider India read hard ready
/dɒɡ/ /draɪv/ /ˈraɪdər/ /ˈɪndiə/ /riːd/ /hɑːd/ /ˈredi/

b.Luyện nói các câu sau

  1. Tell   Tom    to    take   the  train into town.

/tel/   /tɒm/  /tuː/  /teɪk/       /treɪn/       /taʊn/

  1. Daisy     couldn’t    decide which day   to    drive    down    to    Dover.

/ˈdeɪ.zi/  /ˈkʊdənt/  /dɪˈsaɪd/         /deɪ/ ər  /draɪv/ /daʊn/    /tuː/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *